Sunflower High School

Past Principals

Sr.No.

Name

Duration

1

Shri Surendrakumar D. Bhatt

19/09/1989

31/10/1999

2

Shri Jayantibhai T. Patel (inch.)

01/11/1999

08/9/2000

01/11/2002

04/09/2005

14/10/2006

20/05/2008

3

Shri Pravinchandra N. Jaggiwala

09/09/2000

31/10/2002

4

Shri Hiteshbhai Y. Joshi

05/09/2005

 

5

Shri Piyushbhai P. Shastri

21/05/2008